ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.วิศวกรรมเคมี
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล wannapit_@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ