ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล SOMPONG@LIVE.com
ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์