ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ด.คณิตศาสตร์
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล lord_td1985@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์สถิติ