ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล s.sribuathong@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยาทางอาหาร การจัดการด้านความปลอด
ภัยอาหาร โพรไบโอติก อาหารหมัก
  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริการวิชาการ