ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา – ปร.ด.สาขาเคมี (เคมีเชิงฟิสิกส์)
– Ph.D.Physical Chemistry
สถาบัน – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– University of Bordeaux ประเทศฝรั่งเศษ
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล oranit 094 @hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ Computational  Chemistry, Catalysis