ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปส.ด.วิศวกรรมเคมี
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 363
อีเมล boraporn@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีอบแห้งสังเคราะห์พอลิเมอร์