ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีอินทรีย์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล ubontasommart@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ