ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด.อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล uraporn09@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ