ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตพืช
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ภายใน 1250
อีเมล kesorn@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาของพืช 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ