ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปร.ด. ชัววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล kunben_biot@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยาโมเลกุล