ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล phooying@gmail.co
ความเชี่ยวชาญ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จากพืชและเชื้อรา