คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ที่

272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทร.077-355633 
โทรสาร 077- 355636
รูปด้านล่าง ตั้งอยู่ที่หมายเลข 28