ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. 
สถาบัน มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล kanok.nc@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ อนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง
และชีววิทยาอนุรักษ์