ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ภายใน 1253/5500
อีเมล kantida.sangrieng@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ การสอนวิทยาศาสตร์
การสอนฟิสิกส์ หลักสูตร การเรียนการ