ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล mk_keawruksa@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพ