ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา กศ.ม.
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
โทรศัพท์ภายใน
อีเมล chu.tongsuk@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ดาราศาสตร์และการสอนฟิสิกส์
  ลาศึกษาต่อ