ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล mod_mis@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ