ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
วุฒิการศึกษา ค.บ. คหกรรมทั่วไป
สถาบัน สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล nongkray@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ