ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล krongin.2523@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ