ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิการศึกษา บธ.บ. บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล montachot@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ