ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วท.ม.
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน
อีเมล neaw_nesvi@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม