ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล wandee_day@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ