ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ. สัตวศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1266
อีเมล pui_agi@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ