ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล kanokvolt@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ