ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ภายใน 1266
อีเมล aum_mon@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  ลาศึกษาต่อ