ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล sweet_eye@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์