ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล  
ความเชี่ยวชาญ