ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสรสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล kkkoy@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ