ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต โภชนศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล armiday@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ โภชนศาสตร์