ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา บธ.ม.บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1291
อีเมล nv_nitta@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี