ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สรีรวิทยา
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล aiyapoo@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ กายภาพบำบัด กายวิภาค สรีรวิทยา
  ลาศึกษาต่อ