ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบัน ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล Por_lovely@msn.com
ความเชี่ยวชาญ