ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ภายใน 1276,1200
อีเมล chantra.bun@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบปฏิบัติการ
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา