ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา ค.บ. (ครุศาสตร์บัณฑิต)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โทรศัพท์ภายใน 1295
อีเมล ่jaruwan_paoin@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ