ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล jutarporn.i@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ การทดสอบซอฟ์ทแวร์
  ลาศึกษาต่อ