ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล chutamas_kk@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
โปรแกรมด้านสถิติและวิจัย