ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ภ.ม. เภสัชศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลังสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล hyok56@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยา เทคโนโลยีเภสัชกรรม