ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล phunk_phunk@hotmail.com 
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพ
  ลาศึกษาต่อ