ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์
โทรศัพท์ภายใน 1240
อีเมล Aey_chin8@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ