ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1240
อีเมล appleeiei251@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ