ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล nuttida.sri@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ยาง
  ลาศึกษาต่อ