ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
โทรศัพท์ภายใน 1273
อีเมล  –
ความเชี่ยวชาญ งานปั้นเซรามิกและงานวิจัยเซรามิก