ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ภายใน 1266
อีเมล niinun@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
  ลาศึกษาต่อ