ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล narutong_tp@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
  ลาศึกษาต่อ