ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา นศ.ม. นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ภายใน 1200,1295
อีเมล thanya_pao@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารระหว่างบุคคล