ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา คอม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล tida_saw@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาเว็บไซต์
  ลาศึกษาต่อ