ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์)
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล nahnar@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบนำส่งยาทางผิวหนังและเครื่องสำอาง