ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1263
อีเมล nuan_naranun@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ดินและน้ำ
  ลาศึกษาต่อ