ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. สัตววิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1263
อีเมล nao_be@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ พิษวิทยาสารกำจัดศัตรูพืช