ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
สถาบัน มหาวิทยามหิดล
โทรศัพท์ภายใน

1220

อีเมล bb.hemmanee@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ รการจัดการสิ่งแวดล้อม